Edwin Smith and Georgia Preston

Georgia was born January 25, 1851. Georgia married Edwin Smith. Edwin passed away in Neponset in 1902. Georgia passed away on January 6, 1939.